Skip to content

Vår kompetanse

Vi baserer oss ikke på ett bestemt faggrunnlag, men har hentet sin inspirasjon fra Læringsbasert rusbehandling (LBR), Utmarksterapi og Løsningsfokusert tilnærming (LØFT-metoden). Vi ønsker å tilby beboerne et skreddersydd tilbud utfra problematikk og bestilling fra plasseringskommunene.

LBR
Med LBR er ungdommenes medvirkning i fokus, og er en sentral del under plasseringen. Metoden er anvendt som en behandlingsform på to statlige barneverninstitusjoner, der det er utarbeidet opplæringsmateriell som omhandler LBR. LBR har fokus på institusjonens og familiens styrker for å hjelpe ungdommen til en rusfri hverdag. Vi vil sammen med den enkelte ungdom kartlegge årsakene og «triggere» som utløser episoder med rus. Deretter vil det bli satt inn tiltak individuelt. Kartleggingen vil gi en forståelse og oversikt av hvilken betydning rusbruken har for hver enkelt. Videre vil ungdom og fagpersonell utarbeide en mestringsplan. På denne måten vil ungdommen få verktøy som bidrar til ta bedre valg og motiveres til å avstå rus.

Utmarksterapi
Vi har et hav av gode muligheter til å benytte oss av naturen rundt oss. Aktiviteter som fisking, teltturer og båtturer, samt deltagelse i forbindelse med reindrift,landbruk og etc. Her ønsker vi å tilby Utmarksterapi som en stor del av vår behandling. Utmarksterapi ble utviklet av Samisk Nasjonalt Kompetansesenter (Sanks) som en behandlingsmodell. Denne type behandling vil kunne bidra med en stor mestringsfølelse blant ungdommen, samt spontane og gode samtaler underveis. Mange studier viser at de gode samtalene i lignede type behandling kommer i mer uformelle settinger. Sammenlignet med typiske terapeutiske samtaler som foregår på et kontor, 1-1, ansikt til ansikt, vil denne metoden gi takhøyde for ungdommen. Utmarksterapien gir rom for samtaler «side ved side», som ofte ufarliggjør viktige samtaler i ulik grad.

LØFT
Løsningsfokusert tilnærming (LØFT-metoden) har fokus på hvordan en stiller spørsmål og rammer det inn, samtalen rettes mot det man ønsker fremfor det man ikke ønsker. Her retter man søkelyset mot individets styrker og kvaliteter. Her har man troen på at den atferden som gis oppmerksomhet, gjentar seg. En del av vår visjon er at vi skal ha fokus på den enkeltes styrker og ressurser, og på den måten bygge opp den enkeltes ungdommens mestringsfølelse.
I tråd med LBR og LØFT-metoden vil vi anvende tegnøkonomi som innebærer at miljøpersonell sammen med hver enkelt ungdom utarbeider et belønningssystem som gir positive goder, både langsiktige og spontane, for den/de planlagte positive utviklingene.
I tillegg til disse metoder har anvender vi også metodene i det faglige arbeidet rundt ungdommene:

  • Målrettet og metodisk miljøterapi
  • Motiverende intervju (MI)
  • Traumebevisst omsorg
  • Atferdsterapi

Vi forstår psykisk problematikk som den enkeltes forsøk på å mestre ulike påkjenninger. I dette ligger et ressursperspektiv. Sammen med beboerne jobber vi målrettet for å bygge opp hensiktsmessige mestringsstrategier og fremme beboernes iboende ressurser.

Angst

Depresjon

Psykoselidelser

Rusmisbruk

Spiseforstyrrelser

Suicidal atferd

Søvnforstyrrelser

Traumelidelser