Lofoten

Corazon kommer snart til Lofoten ♥

Tromsø

Corazon kommer snart til Tromsø ♥

Vadsø

Corazon kommer snart til Vadsø ♥

Vardø

Havgapet bofelleskap ligger i Vardø kommune hvor det er ca 2200 innbyggere.

Vi har 4 plasser i et nyrenovert 400 kvm bofellesskap.

Vi ønsker ungdom av begge kjønn, enten mot eller ved eget samtykke tilbakeholdes ved bofelleskapet, velkommen der problematikken består i:

  • alvorlige adferdsvansker ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet
  • alvorlige adferdsvansker med vedvarende misbruk av rusmidler
  • Unge med alvorlige adferdsvansker – lav risiko for videre negativ utvikling plassert etter §§ 4-24 eller 4-26
  • Unge med alvorlige adferdsvansker- høy risiko for videre problemutvikling plassert etter §§ 4-24 eller 4-26
  • Akuttplasseringer jf. § 4-25

– Oppholdet varer i gjennomsnitt et år.
– Etter endt opphold i bofelleskapet flyttes man til et såkalt etterverns bolig. Her vil ungdommen følges opp tett av personalet våres hvor ungdommen skal få trening å bo for seg selv, gjøre daglige gjøremål og etc.VV

Idrett
Kommunen markerer seg innen idrett og har flere fotballag og håndballag, både for kvinner og menn. Vardø har også en Atletklubb, svømmeklubb, crossklubb og mange flere klubber. Treningssenter er det og en nybygd svømmehall/ badeland. Skientusiastene kan glede seg over godt med lysløyper for langrenn.

Kultur
Vardø har et rikt miljø innenfor sang og musikk, og det finnes flere tilbud for ulike aldersgrupper. Det finnes kor, korps, kulturskole, fritidsklubb og en velfungerende kino.

Friluftsliv
Vardø har store muligheter for friluftsliv. Naturen rundt gir utfordringer av ulik karakter. Vi har både snøscooter, atv, båt, kajakk og kano og det er gode muligheter for utflukter i området, sommer som vinter, som bading, fisking, båtturer, klatring, skiturer, fjellturer og sykling.

Ansatte
Det er rundt 25 voksne som jobber i turnus på Havgapet bofelleskap. De ansatte har bred kompetanse og erfaring innen miljøterapeutisk arbeid med ungdom i kritiske faser av livet. De fleste er sosionomer, barnevernspedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, lærere/førskolelærere og ansatte med yrkesrettet relevant realkompetanse.

Akuttplassering
Når et barn eller en ungdom står uten omsorg eller er i fare for å bli skadet i sitt eget hjem, kan barneverntjenesten plassere barnet eller ungdommen i et beredskapshjem eller i en akuttinstitusjon.

Faglig veileder for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem presiserer hvilke kvalitetsmål som settes for akuttarbeidet. Veilederen skal sikre en likeverdig og god praksis i akuttiltak og skape forutsigbarhet for barn, unge og deres familier, barneverntjeneste og øvrige samarbeidspartnere.

Familieråd
I alle inntak blir det vurdert om det kan gjennomføre et familieråd så raskt som mulig.

Andre metoder vi jobber ut fra
Vi baserer oss ikke på ett bestemt faggrunnlag, men har hentet sin inspirasjon fra Læringsbasert rusbehandling (LBR), Utmarksterapi og Løsningsfokusert tilnærming (LØFT-metoden). Vi ønsker å tilby beboerne et skreddersydd tilbud utfra problematikk og bestilling fra plasseringskommunene.

LBR
Med LBR er ungdommenes medvirkning i fokus, og er en sentral del under plasseringen. Metoden er anvendt som en behandlingsform på to statlige barneverninstitusjoner, og det er utarbeidet opplæringsmateriell som omhandler LBR. LBR har søkelys på institusjonens og familiens styrker for hjelpe ungdommen til å bli rusfri. Vi vil sammen med den enkelte ungdom kartlegge årsakene/ «triggere» som utløser episoder med rusing, og sette inn tiltak mot det. Kartleggingen vil gi en forståelse av hvilken betydning rusbruken har for den enkelte ungdom, grunner til at en ungdom ruser seg, når og med hvem. Vi utarbeider så en mestringsplan sammen med ungdommen, slik ungdommen får verktøy til å ta bedre valg og sammen med miljøpersonell motiveres til å avstå fra å ruse seg.

Utmarksterapi
Vi har et hav av gode muligheter til å benytte seg av natur og aktiviteter som for eksempel fisking, teltturer, bålturer og deltakelse i aktiviteter i forbindelse med reindrift, landbruk og etc. Det finnes et bredt utvalg av ressurser vi kan benytte oss av, og derav vil vi tilby Utmarksterapi. Utmarksterapi ble utviklet av Samisk Nasjonalt Kompetansesenter (Sanks) som en behandlingsmodell. Modellen vil kunne bidra til en mestringsfølelse og spontane, gode samtaler som kan være svært så verdifullt for ungdommens opphold på institusjon. Mange studier peker på at de gode samtalene ofte kommer i litt mer uformelle settinger som ikke innebærer den typiske terapeutiske samtalen som forekommer 1-1 på et samtalerom der samtalene forkommer ansikt til ansikt. Utmarksterapien gir rom for samtaler «side ved side», som ofte ufarliggjør viktige samtaler i ulik grad.

LØFT
Løsningsfokusert tilnærming (LØFT-metoden) har fokus på hvordan en stiller spørsmål og rammer det inn, samtalen rettes mot det man ønsker fremfor det man ikke ønsker. Her retter man søkelyset mot individets styrker og kvaliteter. Her har man troen på at den atferden som gis oppmerksomhet, gjentar seg. En del av vår visjon er at vi skal ha fokus på den enkeltes styrker og ressurser, og på den måten bygge opp den enkeltes ungdommens mestringsfølelse.
I tråd med LBR og LØFT-metoden vil vi anvende tegnøkonomi som innebærer at miljøpersonell sammen med hver enkelt ungdom utarbeider et belønningssystem som gir positive goder, både langsiktige og spontane, for den/de planlagte positive utviklingene.
I tillegg til disse metoder har anvender vi også metodene i det faglige arbeidet rundt ungdommene:

  • Målrettet og metodisk miljøterapi
  • Motiverende intervju (MI)
  • Traumebevisst omsorg
  • Atferdsterapi

Når du kommer hit
Mange opplever det som svært vanskelig å bli plassert i en bofelleskap/institusjon, særlig på kort varsel. Det å måtte flytte hjemmefra til en ny og fremmed plass med fremmede folk er en stor forandring i livet. Derfor er det viktig for oss at dere som kommer hit opplever trygghet på bofelleskapet/institusjonen.
Vi er opptatt av at du skal trives best mulig. I starten vil vi bruke mye tid på å bli kjent med deg og finne ut hvordan du kan få det bra hos oss. De første dagene bruker vi på å vise deg ungdomshjemmet, nærområdet og skolen eller arbeidsplassen din.

Helsesjekk
Alle som kommer hit skal ha en helsesjekk innen 24 timer og helst før ankomst til institusjonen.

Hva kan du ta med deg hit?
Det er greit å ha med seg klær til de første dagene. Når du bor her blir det sørget for at du har klær og vanlige toalettsaker. Ta gjerne med noe som gjør at du trives på rommet ditt, for eksempel bilder. Vi har trådløst nettverk slik at du kan bruke egen pc og mobil.

Lommepenger
Du får utbetalt lommepenger på fredager. En del toalettartikler er tilgjengelige på institusjonen, men om du for eksempel bruker en bestemt type såpe så må du kjøpe inn dette selv.

Hverdagen din
Ukeplan
Vi er opptatt av å ha faste rammer rundt hverdagene. Derfor lager vi en ukeplan hver uke spesielt for deg. Der står det hvilke mål du skal jobbe for å nå hver enkelt uke. Den viser også hvordan uken din blir med tanke på skole eller jobb, aktiviteter, hjemreiser, avtaler, stå opp-tider og lignende.

Mat og måltider
Alle måltidene er til fastsatte tidspunkt og personale, barn og ungdommer spiser sammen.

Mobiltelefon og PC
De fleste har egen mobil eller bærbar PC. Du kan bruke disse som du ønsker men bruken må ikke gå utover nattesøvn eller andre aktiviteter. Vi tillater ikke store stasjonære PCer eller musikkanlegg på huset.

Fritid og aktiviteter
I fritida, og på dagtid for de som ikke har dagtilbud, bruker vi en del tid på aktiviteter sammen, som for eksempel båtturer, fjellturer, fiske og annen fysisk aktivitet. Vi vil gjerne ha dine innspill på hvilke aktiviteter du ønsker når du bor her.

Overlapp/vaktmøte
Vi planlegger kveldens aktiviteter sammen med den enkelte beboer, for eksempel om det er lekser eller organisert idrett.

Trygghet
Vår målsetting er å ivareta den akutte fasen eller krisen som du befinner deg i når du plasseres her. Vårt mål er alltid å ivareta ditt daglige behov for trygghet og trivsel.

Hovedkontakter
En av oss som jobber her blir din hovedkontakt. Du får også en
tilleggskontakt. De to vil ha et spesielt ansvar for deg og opplegget du skal
gjennomføre hos oss. Du og kontaktene skal sammen lage noe vi kaller handlingsplan
- en plan for deg og den retningen du skal gå i. Planen handler om hvordan du
og vi skal jobbe for å nå målene i din plan.

Samarbeidsmøter
Den tiden du bor her, gjennomføres det samarbeidsmøter. Der møtes du, barneverntjeneste, foreldre eller foresatte og en av de to kontaktene dine.

Samarbeid med familie og nettverk
Vi vil at du skal opprettholde kontakten med nær familie under oppholdet. Vi legger til rette for besøk og samtaler på telefon. Kontakt med venner kan du også ha. Her samarbeider vi med barnevernet som kan si noe om hvem du kan ha kontakt med. Når det gjelder hjemreise er dette som regel ikke aktuelt i den akutte fasen. Imidlertid kan det gjøres individuelle avtaler i tråd med planer fra barneverntjenesten og familien, der dette er ønskelig ut fra målsetting med oppholdet.

Skole og jobb
Når du bor på havgapet bofelleskap skal du ha et godt dagtilbud. De som går på skole går enten på Vardø ungdomsskole eller Vardø videregående skole. Vi som jobber her er med på foreldremøter på skolen. Vi samarbeider også med NAV om praksisplass i bedrift for ungdommer som ikke ønsker å gå på videregående skole.

Rettigheter når du bor i bofellesskap
Les om hvilke rettigheter du har når du bor i bofellesskap og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig.

Fylkesmannen i Finnmark fører tilsyn for å sikre at alle som bor på bofelleskap/institusjon får god omsorg og behandling. Fylkesmannen skal også følge med på at alle gjeldende lover og regler blir fulgt. Fylkesmannen besøker bofelleskapet/institusjonen minst to ganger i året, og snakker blant annet med beboerne om hvordan de har det på institusjonen.
Om beboerne opplever at rettighetene deres ikke blir ivaretatt, kan de klage til Fylkesmannen. De som jobber på institusjonen hjelper beboerne med klagen dersom det er ønskelig.

Kirkenes

Corazon kommer snart til Kirkenes ♥

Alta

Corazon kommer snart til Alta ♥