Skip to content

Alle ungdommer skal få en sjanse til å lykkes i livet og veien videre

Om Corazon

Vi ble grunnlagt med en ideologi om at alle ungdommer med adferds – og rus utfordringer skal få en sjanse til å lykkes i livet og veien videre. Alle fortjener å bli anerkjent og respektert for de ressursene den enkelte har og sitter inne med. Det er utsatte barn og ungdom vi først og fremst er til for.

Vi har et av de beste tilbudene for unge med livsutfordringer innenfor adferd og rus.

Vi har tydelig fokus på bruker- og pårørendemedvirkning samt transparente behandlingsmetoder.
All kontakt med beboerne preges av omtanke, vennlighet og respekt. Kontakten tar utgangspunkt i at hvert individ er unikt og med ulike behov.

Vi tilstreber å være et selskap som beboere og medarbeidere er stolte av. Vårt arbeid preges av medfølelse, delaktighet og respekt for individets integritet.

Målgrupper:

Vi tar imot ungdom i alderen 14- 18 år med adferds- og rus utfordringer med hjemmel i Lov om barneverntjenester §§ 4-24, 4-25 og 4-26. Vi ønsker ungdom av begge kjønn, enten mot eller ved eget samtykke tilbakeholdes ved bofelleskapet, velkommen der problematikken består i:

  • alvorlige adferdsvansker ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet
  • alvorlige adferdsvansker med vedvarende misbruk av rusmidler
  • Unge med alvorlige adferdsvansker – lav risiko for videre negativ utvikling plassert etter §§ 4-24 eller 4-26
  • Unge med alvorlige adferdsvansker- høy risiko for videre problem utvikling plassert etter §§ 4-24 eller 4-26
  • Akuttplasseringer jf. § 4-25

Målsetting:

Vårt overordnede mål er å bidra til at ungdom i målgruppen skal få et stimulerende miljø som gir rom for støtte og motivering for endring.

For at mulighetene for endring skal være til stede skal tiltakene tilpasses for den enkeltes behov. Dette innebærer at felles trivsels-/husordensregler vil være få og generelle. Andre forventninger enn de som er listet opp i husordensreglene, vil utarbeides sammen med ungdommene og ut fra deres behov.

Ungdommene tilføres i henhold til Rettighetsforskriften ikke konsekvenser for uhensiktsmessig atferd, men heller belønning for positiv utvikling. Ungdommene vil sammen med miljøpersonal og avdelingens leder selv få være med på å påvirke hva de positive godene skal innebære.

I tillegg til et høyt fokus på medvirkning, legger vi til rette for at hver enkelt skal få praktisere sin egen religion, kultur og skikker.